Projekt sociálního podniku

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí svým rozhodnutím č. OPZ/2.1/129/0011471 o poskytnutí dotace na realizaci projektu Stavební sociální podnik, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0011471, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.
Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Cíl sociálního podniku:

Z hlediska sociálního je cílem vytvořit 4 nová pracovní místa pro CS a zlepšení náročné životní situace jednotlivců z CS a jejich rodin v sociálně vyloučených lokalitách města Kraslice a tím zmírnit míru zadlužení i probíhající exekuce, zlepšit nepříznivou rodinnou situaci obyvatel vyloučených lokalit a také zajistit sociálně ekonomické a psychologické poradentství pro zlepšení kvality života CS a jejich rodin. 

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2019 

Datum ukončení projektu: 31. 7. 2021 

 

Příjemce dotace: 

TABET – P centrum s.r.o. , U elektrárny 1990, 358 01 Kraslice 

Statutární orgán: Mgr. Jan Štrunc, jednatel 

IČ: 05328039

Činnost sociálního podniku:

Zdůvodnění potřebnosti projektu – přínosu sociálního podniku 

  1. Město Kraslice je strukturálně postižené s vysokou nezaměstnaností. Z tohoto důvodu zpracovalo „Strategický plán sociálního začleňování Kraslice 2016-2019“ revize 1 kde je mimo jiné definováno: 

– Chybějící pracovní příležitosti přímo v regionu, nízká kvalifikace obyvatel, vysoké náklady na dojíždění 

– Priorita – provázat oblast zaměstnanosti se sociálními službami, zvýšit kvalifikaci a pracovní uplatnění pro osoby ohrožené na trhu práce přímo v regionu, zavést sociální podnikání v Kraslicích. 

Projekt přímo navazuje na tento strategický materiál. 

Sociální podnik tohoto charakteru nejlépe dokáže skloubit různorodé pracovní činnost cílové skupiny s nabytím všeobecných i odborných znalostí na jednom místě s uplatněním aktivního přístupu cílové skupiny v podniku 

  1. Realizace podnikatelského plánu částečně řeší současný neuspokojivý stav v nabídce pracovních příležitostí v Kraslicích, zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných z cílové skupiny, které je potřeba naučit pracovním návykům a zajistit lidem z cílové skupiny praxi v daném oboru. V oblasti Kraslic je také velký nedostatek stavebních profesí především zedníků. 
  2. Dojde v rámci práce u cílové skupiny k celkovému proškolení a tím jejich lepší uplatnění na trhu práce, k vyšší pracovní motivaci a zvýšení kvality života 
  3. Realizací projektu se zlepší podnikatelské prostředí díky konkurenci soc. podniku. 
  4. Pracovní příležitosti v regionu může pokrýt více sociálních podniků, ale jejich uplatnění v jiné oblasti než je definováno v tomto projektu bude složitější s ohledem na velkou konkurenci (prodej spotřebního zboží, služby uklízecí, práce se zelení apod.) jsou ve městě Kraslice dostatečně pokryty stávajícími firmami nebo živnostníky. 
  5. Sociální podnik tohoto charakteru dokáže cílové skupině nabídnout větší spektrum pracovních příležitostí (lešenář, zedník, pomocný pracovník apod.) a tím získají širokou pracovní praxi a tím se lépe mohou uplatnit na trhu práce: Dále garantuje určité sociální výhody a mzdu vyšší, než je minimální. 
  6. Sociální podnik bude pro CS zajištovat psychologické, ekonomické, právní a sociální služby (školení, konzultace apod.) tím dojde u CS k zlepšení sociální situace včetně jejich rodin, dojde ke snížení exekucí, zvýší se sociální povědomí CS a celková kvalita života CS a jejich rodin – snížení chudoby a zadluženosti.

Co je sociální podnik?

Stavební sociální podnik je realizován na základě principů sociálního podnikání. Řízení projektu a naplňování principů sociálního podniku vychází z principů formulovaných v „Sadě rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik (WISE) pro OPZ.

1. Společensky prospěšný cíl

Sociální podnik (SP) zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané z oblasti Kraslic.

SP zaměstnává průměrně 3,4 zaměstnanců z CS z celkových 6,3 zaměstnanců průměrně tak dosahu je 53 %podílu zaměstnanců z CS


2. Sociální prospěch

Informace k používání personálních a integračních nástrojů podporujících rozvoj a integraci zaměstnanců z CS:

SP pro CS zajištuje:

-individuální termíny výplat dle potřeby CS

-pravidelné týdenní porady v rámci pracovní doby, kde CS může uplatňovat své požadavky a vyjadřovat se k činnosti SP

-pro CS se pořádá 1x za měsíc (2hod.) školení v rámci pracovní doby, na sociálně ekonomická témata. Školení zajištuje externí školitel. Vyhodnocení je se školitelem projednáno s psychologem a dochází k úpravám osnovy školení

-SP zajištuje pro CS veškerou právní agendu související s exekucemi CS

-SP zajištuje psychologickou podporu CS vlastním psychologem dle potřeb CS

-SP zajištuje různé potřeby CS např. registrace u zdravotní pojišt‘ovny, pomoc při ztrátě občanského průkazu, doprovod na úřady atd. 

-SP má pro CS samoevaluační dotazníky, které s dalšími postřehy (školitel, psycholog, mistr) jsou součástí hodnocení podpory CS a následně upravovány plány činnosti vůči CS

-CS může kdykoliv v rámci pracovní doby po dohodě s mistrem se uvolnit pro řešení svých rodinných a sociálních záležitostí

3. Ekonomický prospěch

Zapojování zaměstnanců a členů do směřování podniku:
Zaměstnanci SP jsou na pravidelných týdenních poradách v rámci pracovní doby seznamováni s chodem SP vč. ekonomických výsledků. Mají zde právo se vyjádřit ke všemu co se týká SP. Připomínky jsou řešeny okamžitě na poradě. Pokud vyžadují spolupráci externích expertů zajištuje jednatel, který je na poradách přítomen. Z porad se pořizuje záznam, který je uložen u jednatele a na základě požadavku CS je jim vytisknut.
Zisk je použit na rozvoj SP.
Tržby z prodeje služeb tvoří více jak 30% výnosů SP. 


4. Environmentální prospěch

Zásady environmentálně šetrného podnikání:
-přednostní používání elektronické komunikace v řízení SP před tiskovou
-třídění odpadu a jeho ukládání na skládky nebo k tomu určených kontejnerů
-osazení energeticky úsporných žárovek v šatnách
Environmentálně šetrný proces výroby:
-Pro přepravu CS používáme vozidlo s valníkem s dieselovým motorem, které má nižší spotřebu. V této kategorii se např. hybridní nebo jiná ekologické vozidla nevyrábějí. Spojení rozvozu pracovníků a materiálu při jedné cestě dochází ke snížení cest.
-Veškerý odpad vzniklý činnosti SP ukládáme na certifikované skládky.
-S ohledem na charakter výroby SP (stavební výroba) nevyužívá žádné běžné spotřebiče, strojní vybavení máme ne starší 1 roku a tím splňuje současné energetické požadavky na tento druh nářadí.
-Vzhledem k velikosti SP nemáme kancelářské vybavení z důvodu efektivnosti jsou služby pro SP řešeny externě.

5. Místní prospěch

Podpora místní ekonomiky:
-SP zaměstnává všechny CS a další výrobní zaměstnance z lokality Kraslicko, kde má SP sídlo
-Materiály potřebné k výrobě SP nakupuje v širším regionu (kraji) z důvodu, že prodejce stavebního materiálu na Kraslicku není. Stavební hmoty nakupuje SP u místních výrobců (např. beton)
-Opravy strojního vybavení zajištuje firma Diviš elektro z Kraslic
-SP velmi úzce spolupracuje s ÚP Kraslice, který doporučuje CS s ohledem na charakter SP